Incoming Board Members

Rajesh-Baheti
Rajesh-Baheti
President
Darshana-Vasa
IPP Darshana Vasa
Director, Club Service I – Programs
Mayuri-Bhasin
Mayuri Bhasin
President Elect & Joint Director
Club Service I - Programs
Kamlesh Shroff
Kamlesh Shroff
President Nominee & Joint Hon. Secretary
Methoo-Surty
Methoo Surty
Hon. Secretary
Bijal-Doshi
Bijal Doshi
Sergeant-At-Arms
Paresh Shah
PP Paresh Shah
Hon. Treasurer
Ashok Poddar
PP Ashok Poddar
Joint Hon. Treasurer
Shabbir-Gabajiwala
PP Shabbir Gabajiwala
Director – Community Service Medical
Ashish
PP Ashish Shah
Joint Director – Community Service Medical
Amit Gupta
Amit Gupta
Director, Community Service – Non Medical
Prakash Chawla
Prakash Chawla
Director, Vocational
Rajeshree Barot
Rajeshree Barot
Director PR & Communication
Kamlesh-hemdev
Kamlesh Hemdev
Director, Club Service II - Fellowships
Manish-Agarwal
Manish Agarwal
Director Youth Service I
Ian Pereira
Ian Pereira
Director Youth Service II
Saurabh Sonawala
PP Saurabh Sonawala
Director, International
PP Rupen Doshi
PP Rupen Doshi
Director, International Service - Global Grants
Aman Chadha
Aman Chadha
Director CSR & TRF
IPDG Sunnil Mehra
IPDG Sunnil Mehra
Joint Director, CSR & TRF and Club Trainer
Aditi Jain
Aditi Jain
Director - District Thrust Areas
Ajay-Gupta
PDG Ajay Gupta
Advisor